Termes i condicions del marketplace

1.Introducció

Urban Manzana SL (d'ara endavant “Operador”) a través del seu lloc web mercatdetorello.cat d’ara endavant “el Marketplace”), facilita als usuaris degudament registrats (els “Clients”) la selecció de productes d'alimentació, beguda i derivats (d'ara endavant, els "Productes") oferts per determinades botigues del municipi de …Torello (d’ara endavant els “Comerços”), per a la seva posterior compra i lliurament en el domicili i hora que determini el Client (els “Serveis”). El Marketplace i aquests Serveis són gestionats per l'empresa Urban Manzana SL (d’ara endavant l“Operador”), amb la qual l’Ajuntament d'Torello i els seus comerços tenen una relació mercantil.

Els següents termes i condicions generals (d'ara endavant els “T&C”) desenvolupen les condicions particulars que regulen la relació entre els Comerços, l'Operador i el Client per l'ús i accés del Client al Marketplace i la contractació dels Serveis oferts en aquest.

2.General

L’Operador és una empresa, amb domicili social a Reina Victoria, 2 bis, ático, 08021, Barcelona (España), i titular del CIF B-66665035. L’Operador es troba inscrit en el tomo 45217, folio 108, hoja número B-80659 .

Els presents T&C han estat elaborats de conformitat amb el que s'estableix en la Llei 7/1998, de 13 d'abril, sobre Condicions Generals de la Contractació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que aprova el Text Refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i altres lleis complementàries; la Llei 7/1996, de 15 de gener, d'Ordenació del Comerç Minorista; Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació, així com quantes altres disposicions legals són aplicable a les activitats de l’Operador i el Marketplace. En accedir els Clients al Marketplace i, si escau, contractar els serveis prestats per l’Operació, el Client accepta tots i cadascun dels presents T&C, la Política de Privacitat de l’Operador, així com els Termes i Condicions generals del Lloc web.

Si accepta els T&C en representació de la seva empresa o una altra entitat, manifesta i garanteix que (i) compta amb capacitat jurídica suficient per a vincular a la seva empresa o aquesta entitat, (ii) ha llegit i comprès les presents Condicions i, (iii) accepta les mateixes en nom de l'empresa a la qual representa. Si no disposa de la capacitat jurídica necessària per a acceptar aquesta vinculació, no pot donar-se continuar amb la contractació.

3. Accés i ús del Marketplace

La possibilitat de realitzar comandes per part dels Clients i beneficiar-se per tant dels Serveis del Marketplace, és un servei exclusiu, destinat únicament per a aquells Clients registrats i actius del Marketplace. En fer clic en el botó "REGISTRAR-SE" que es mostra com a part del procés de contractació, el Client accepta els termes i condicions establerts en les presents Condicions.

Un Client es considerarà actiu una vegada s'hagi donat d'alta a través dels procediments establerts en el Marketplace i existeixi confirmació del vincle contractual mitjançant l'enviament de confirmació de l'alta a l'adreça de correu electrònic indicada durant el procés d'alta dels Clients.

El Client reconeix ser major de divuit (18) anys i accepta que l'accés i ús del Marketplace i/o dels continguts inclosos en el mateix té lloc lliure i conscientment, sota la seva exclusiva responsabilitat.

L'accés i procés de contractació, termes i condicions de la prestació dels Serveis quedarà subjecte a el que s'estableix a cada moment en el Marketplace.

Així mateix, el Client, en contractar la prestació dels Serveis, s'obliga expressament a facilitar informació veraç i lícita, assumint a aquest efecte tots els danys i perjudicis, de qualsevol índole, que la no veracitat o il·licitud de les dades proporcionades per la seva part pugui ocasionar directa i/o indirectament, a l'Operador, en qualsevol moment, per qualsevol motiu, mitjançant qualsevol mitjà i/o forma.

4. Claus d'accés

L'Operador proporcionarà un identificador i un codi d'accés al Client, de caràcter personal i intransferible, a fi que el Client utilitzi els Serveis oferts en el Marketplace. El Client s'obliga a preservar la confidencialitat d'aquests, no facilitant l'ús del seu propi nom d'usuari i clau d'accés a tercers, i assumint, per tant, tot tipus de conseqüències derivades del citat trencament d'aquesta obligació. La clau d'accés podrà ser modificada a instàncies de qualsevol de les parts. En el supòsit que aquesta modificació tingués lloc a petició expressa de l'Operador, es notificarà al Client la data de desactivació i substitució del codi d'accés per un altre nou.

L'Operador no es fa responsable per qualsevol mal i perjudici o beneficis deixats d'obtenir causats al Client i/o a qualsevol tercer, a conseqüència de la pèrdua o sostracció del nom d'usuari i clau d'accés i/o a conseqüència de la seva utilització per part d'un tercer.

5. Servei i preu

5.1 Serveis i lliurament dels Productes

La relació entre l’Operador i el Client es limita exclusivament a la prestació del servei de compra i/o lliurament dels Productes seleccionats en el Marketplace per part del Client en el marketplace mitjançant la gestió de l'Operador.

A l'efecte de tramitar una comanda, el Client accedeix al Marketplace i selecciona els Productes del seu interès dels diferents Comerços. Una vegada ha seleccionat els Productes, el Client ha de procedir a iniciar sessió amb el seu nom d'usuari i clau d'accés per a tramitar la comanda, per a això haurà d'indicar:

  • Tipus de lliurament: Lliurament a taquilla o recollida en botiga
  • Dia i hora
  • Dades de pagament
  • Telèfon de contacte

El Client podrà seleccionar la data i hora de lliurament a taquilla de manera personalitzada d'acord a la seva necessitat i en funció de la disponibilitat dels horaris disponibles del establiment.

El Client es compromet a recollir la comanda lliurada a la taquilla refrigereada al horari acordat. En cas que el Client no reculli la comanda el dia i hora compromesa, l'Operador no es fa cárrec de l'estat d'aquesta.

L’Operador presta els Serveis únicament en les franges horàries delimitades al Marketplace.

5.2 Begudes alcohòliques

Les begudes alcohòliques tan sols poden ser adquirides per particulars, incloent sense limitació a Clients que estiguin en la majoria d'edat (+18 anys). En realitzar una comanda que inclogui begudes alcohòliques, el Client confirma que:

  • té almenys 18 anys d'edat
  • i compta amb el document d'identitat en el qual consta la seva edat i que, de ser requerit, ho facilitarà al transportista a l'efecte de verificar la seva majoria d'edat al moment de la recepció de la comanda

5.3 Tarifes

El preu que paga el Client pels Productes pot ser superior al preu de venda en els Comerços.

En relació amb el bescanvi dels cupons o promocions realitzades per l’Operador o els Comerços, el Client haurà de seguir les instruccions que es donin en el Marketplace per al seu bescanvi en cada compra, ateses les els termes i condicions assenyalats en l'oferta. En tot cas, l'Operador es reserva el dret de cancel·lar qualsevol cupó de descompte aplicat sobre el Marketplace si consideren que s'ha fet un ús fraudulent d'aquest.

5.4 Forma de pagament

El pagament del preu dels Productes seleccionats es podrà realitzar mitjançant targeta de crèdit o dèbit. Per a procedir al pagament, el Client haurà de seguir les instruccions que apareixen en pantalla de processament de la comanda.

En processar una comanda es generarà una autorització inicial de 1€ en la targeta de crèdit o dèbit utilitzada com a mitjà de pagament per a la seva validació. Una vegada validada aquesta autorització s'anul·la de forma automàtica en confirmar la comanda.

L'operació de càrrec en la targeta de l'import total de la comanda es realitza una vegada confirmats els productes per part dels diferents comerços de la comanda.

El processament de les operacions de pagament entre els Clients i els Comerços serà gestionat per Paytpv En Línea Entidad de Pago, S.L. (d'ara endavant “PAYCOMET”), entitat de pagament inscrita en el Registre d'Entitats de Pagament del Banc d'Espanya, amb el número 6874. Totes les dades proporcionades a aquest efecte són encriptats sota el protocol SSL (Secure Socket Layers) per a garantir la màxima seguretat d'aquests.

El Client haurà de notificar a l'Operador a través de l'adreça de correu electrònic info@mercatdetorello.cat en el menor temps possible, qualsevol càrrec indegut o fraudulent que hagués detectat en la seva targeta de crèdit o altres vies de pagament, a fi de que l'Operador pugui realitzar les gestions que corresponguin a l'efecte de donar tràmit a la sol·licitud del Client.

6. Informació Alimentària

El Client pot obtenir més informació sobre la composició alimentària dels productes a través del whatsapp disponible en el Marketplace, a través d’info@mercatdetorello.cat o a través del whatsapp de cada Comerç disponible en el Marketplace.

L’Operador atendrà la sol·licitud del Client com més aviat millor. La informació que es facilitarà és la mateixa que el fabricant del Producte facilita al públic en general. L'Operador no es fa responsable de constatar la veracitat de la informació facilitada pel fabricant. Els fabricants poden modificar la composició dels Productes, per la qual cosa és important que el Client sempre llegeixi les etiquetes, advertiments i instruccions incloses en l'embalatge del producte abans de consumir-lo.

7. Devolució dels productes

En una botiga de productes d'alimentació, el poder retornar o canviar un producte per un altre dependrà de la política de cada establiment, ja que la llei no obliga els comerços a permetre canvis ni devolucions. En aquest sentit, per norma general, els béns peribles, com els aliments o begudes, en bon estat no es poden retornar.

Una excepció serien els productes en mal estat, com pot ser un aliment perible, per exemple, un marisc, ja que no seria apte per al consum ni segur per a la salut. D'aquesta manera, sí que es permetria retornar-los a l'establiment com més aviat millor, sempre que es conservi el tiquet de compra ja que s'entén que aquest aliment no és apte per al consum i incompleix el contracte per part del comerç. A més de portar-ho a l'Àrea de Salut corresponent perquè sigui examinat.

En el cas dels productes trencats, els consumidors podran sol·licitar el reemborsament de l'import o la substitució per un altre que estigui en perfecte estat. És important, així mateix, conservar el tiquet de la compra per a acreditar les circumstàncies.

En cas que el Client pretengui retornar un Producte com a conseqüència de la seva mal estat, el Client haurà d'informar-lo a l'Operador en un termini màxim de 24 hores, a través de l'adreça de correu electrònic info@mercatdetorello.cat . L'Operador es posarà en contacte amb el Client a l'efecte d'informar-lo dels terminis determinats pel Comerç i de com procedir amb la devolució del Producte defectuós.

8. Desistiment i cancel·lació

El Client podrà cancellar la seva comanda o modificar la franja de lliurament sense penalització fins a dues hores abans de l'inici de la franja de lliurament a taquilla triat pel Client durant el procés de confirmació de la comanda, a través del whatsapp disponible en el Marketplace o a través d' info@mercatdetorello.cat.

Amb una anticipació menor a dues hores abans de l'inici de la franja de lliurament a taquilla no és possible cancellar una comanda ni modificar la franja de lliurament a taquilla i per tant, el Client està obligat a acceptar el seu lliurament. En cas que no pugui produir-se el lliurament per negativa a la recepció del Client, resultarà d'aplicació l'indicat en l'apartat 4.1 anterior.

L'Operador, prèvia notificació al Client, es reserva el dret de cancellar una comanda de manera unilateral si consideren que no es donen les condicions adequades per a realitzar-lo. En tal cas, l'Operador notificarà la cancellació al Client amb anterioritat a la franja de lliurament sollicitat i restituirà al Client qualsevol import percebut en relació amb aquesta comanda cancellada, sense que es reporti cap indemnització a favor del Client.

9. Exempció de responsabilitat

L'Operador no respondrà dels danys o perjudicis que es puguin generar al Client, als Comerços o a tercers que no derivin directament de l'actuació o omissió dolosa o negligent de tots dos.

L'Operador no es responsabilitza de la disponibilitat dels Productes en els Comerços, de la qualitat dels propis Productes ni de les variacions en els preus d'aquests. Els preus dels Productes dependran de les polítiques de preus desenvolupades pels Comerços. Per aquesta raó, els preus dels diferents Productes mostrats en el servei són merament orientatius ja que pot ser necessari abonar un preu superior a l'indicat. En tot cas, davant un supòsit de variació de preus dels Productes indicats en el Marketplace i els oferts pels Comerços en les seves instal·lacions al moment es validi la compra per part del Comerç, l'Operador procedirà a informar el Client en cas que existeixi una variació de preu considerable, a l'efecte d'obtenir la seva expressa conformitat amb la variació de preu. A més el Client podrà veure tots els detalls de la seva comanda i la informació de preus final en la secció de “Historial de comandes” del Marketplace.

10. Llei aplicable i jurisdicció

Les presents Condicions Generals es regiran pel que es disposa en la legislació espanyola.

Davant qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d'ús i accés a aquest Marketplace contingudes en el present document de Condicions Generals de Contractació, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, tret que per imperatiu legal es determini el contrari, als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona.

Els presents Termes i Condicions Generals entren en vigor a partir de la data 15.02.2021 .

Subtotal0.00€

Opcions d'entrega info